Play Video

สถาบันสอนภาษา และแนะแนวศึกษาต่อ ประเทศเยอรมนี

ปัจจุบันความฝันของใครหลายคนนั้น คือการได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
สถาบัน GEDC จึงสามารถ ผลักดันให้คุณไปสู่เป้าหมายได้อย่างที่ฝันไว้ พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต จนกระทั่งคุณสำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรที่มีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในชีวิต GEDC ยินดีให้ความช่วยเหลือ และแนะนำช่องทางที่ลงทุนต่ำกว่า แต่ได้รับการศึกษามีประสิทธิภาพ

คอร์สภาษาเยอรมัน

คอร์สภาษาเยอรมัน เริ่มต้นตั้งแต่การปูพื้นฐานภาษาในระดับ เริ่มแรก สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ หรือ อาจารย์ชาว เยอรมันผู้เป็นเจ้าของภาษา

แนะแนวศึกษาต่อประเทศเยอรมนี

บริการแนะแนวในการศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ในด้านการศึกษาต่อ มีนักเรียนที่ไปศึกษาต่อกับ ทางเรามาแล้วกว่า 6 ปี