โครงการ University Pathway Master ของสถาบัน GEDC Germany Education Center

University Pathway Master ภาคภาษาเยอรมัน เตรียมความพร้อมที่ GEDC Bangkok และที่รัฐ Nordrhein-Westfalen Germany

รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่ายระหว่าง เตรียมความพร้อมที่ GEDC Bangkok

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-B1
• Level A1: 40 ชั่วโมง
• Level A2: 80 ชั่วโมง
• Level B1: 120 ชั่วโมง

– ค่าสอบ Zertifikat ภาษาเยอรมัน Level ละ 1 ครั้ง ( 3 Level = 3 ครั้ง )

– ใบตอบรับจากมหาวิทยาลัย (เพื่อเข้าร่วมสอบวัดความรู้ทางภาษาเยอรมัน เพื่อเข้าเรียนคอร์สภาษาเยอรมันต่อในระดับ B1-C1 ในมหาวิทยาลัย)

– ดำเนินการจัดเอกสารเพื่อขอวีซ่า (ไม่รวมค่าวีซ่า)

– ดำเนินการจัดหาประกันนักศึกษา (ไม่รวมค่าประกัน)

– ดำเนินการจัดหาตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่อง)

ราคา (บาท)

349,000

โครงการ University Pathway Master เตรียมความพร้อมที่ GEDC Bangkok

รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่ายระหว่าง เตรียมความพร้อมที่ GEDC Bangkok

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-C1
• Level A1: 40 ชั่วโมง
• Level A2: 80 ชั่วโมง
• Level B1: 120 ชั่วโมง
• Level B2: 160 ชั่วโมง
• Level C1: 160 ชั่วโมง

– ค่าสอบ Zertifikat ภาษาเยอรมัน Level ละ 1 ครั้ง ( 3 Level = 3 ครั้ง )

– ดำเนินการสมัครมหาวิทยาลัย ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 3 ที่

– ดำเนินการจัดเอกสารเพื่อขอวีซ่า (ไม่รวมค่าวีซ่า)

– ดำเนินการจัดหาประกันนักศึกษา (ไม่รวมค่าประกัน)

– ดำเนินการจัดหาตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่อง)

ราคา (บาท)

599,000
หมายเหตุสำคัญ

– ในกรณีสอบไม่ผ่านผู้เรียนจะต้องเสียค่าปรับ/ครั้ง/ level ดังนี้

 • Level A1: 17,800 บาท (คอร์สภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
 • Level A2: 18,600 บาท (คอร์สภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
 • Level B1: 29,700 บาท (คอร์สภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
 • Level B2: 39,300 บาท (คอร์สภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
 • Level B2: 39,300 บาท (คอร์สภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)
 • Level C1: 42,700 บาท (คอร์สภาษาเยอรมัน 20 ชม. พร้อมค่าสอบ 1 ครั้ง)

– สามารถเลือกได้ 3 ที่ จะต้องเป็นที่ที่ไม่ผ่าน Uni-assist เท่านั้น กรณีต้องการมหาวิทยาลัยที่สมัครผ่าน Uni-assist มีค่าดำเนินการเพิ่มดังนี้ ที่แรก 3,000 บาท ที่ต่อไปที่ละ 1,500 บาท และต้องเป็นมหาวิทยาลัยใน List ที่ทางสถาบันกำหนดเท่านั้น

– ต้องเป็นมหาวิทยาลัยของทางสถาบันเท่านั้น ผู้เรียนไม่สามารถเลือกเองได้ ผู้เรียนจะต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ หากสอบไม่ผ่านทางสถาบัน จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเท่านั้น หากต้องการบริการด้านอื่นนอกเหนือจากที่สถาบันได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

– ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศเยอรมนี

– เมื่อผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว ถือว่าสิ้นสุดหน้าที่การดูแลและให้บริการของสถาบัน GEDC ทันทีที่ผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนี

โครงการ University Pathway Master ภาคภาษาเยอรมัน เตรียมความพร้อมที่ Berlin Germany

รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-C1

 • Level A1: 5 สัปดาห์
 • Level A2: 5 สัปดาห์
 • Level B1: 6 สัปดาห์
 • Level B2: 8 สัปดาห์
 • Level C1: 8 สัปดาห์


– ค่าสอบ TelC Zertifikat 1 ครั้ง ( Level ใดก็ได้ )

– Pre-acceptance letter จากมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือ ของทางสถาบัน

– ประกันนักศึกษา 1 ปี

– ดำเนินการด้านเอกสารยื่นวีซ่าเพื่อศึกษาต่อ (ไม่รวมค่าวีซ่า)

– ดำเนินการจัดหาตัวเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่า
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าที่พัก
 • ค่าเดินทาง
 • ค่ารถมารับยังสนามบิน
 • ค่าอื่นๆ

ราคา (บาท)

759,000
หมายเหตุสำคัญ

– ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเท่านั้น หากต้องการบริการด้านอื่นนอกเหนือจากที่สถาบันได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

– เมื่อผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนีแล้ว สถาบันทางเยอรมนีจะเป็นผู้รับช่วงดูแลต่อหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ให้ติดต่อสถาบันทางเยอรมนีโดยตรง ไม่ต้องผ่านทางสถาบัน GEDC อีกต่อไป ดังนั้นจึงถือว่าสิ้นสุดหน้าที่การดูแลและให้บริการของสถาบัน GEDC ทันทีที่ผู้สมัครเดินทางถึงประเทศเยอรมนี

Dual Study Master (เรียนระบบ Dual Master ที่เยอรมันพร้อมทำงานกับบริษัทเยอรมัน)

รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-C1

 • Level A1: 40 ชั่วโมง
 • Level A2: 80 ชั่วโมง
 • Level B1: 120 ชั่วโมง
 • Level B2: 160 ชั่วโมง
 • Level C1: 160 ชั่วโมง

– ค่าสอบภาษาเยอรมัน Level ละ 1 ครั้ง ( 3 Level = 3 ครั้ง )

– ติดต่อบริษัทในประเทศเยอรมนี เพื่อให้นักเรียนทำการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ในระบบ Dual Study

– ดำเนินการจัดเอกสารเพื่อขอวีซ่า (ไม่รวมค่าวีซ่า)

– ดำเนินการจัดหาประกันนักศึกษา (ไม่รวมค่าประกัน)

– ดำเนินการจัดหาตัวเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

– ดำเนินการด้านเอกสารให้นักเรียนขึ้นทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัย ในระบบ Dual Study ไม่รวมค่าเรียนกับบทางมหาวิทยาลัยในระบบ Dual Study

ราคา (บาท)

749,000
หมายเหตุสำคัญ

– ผู้สมัครโครงการนี้ไม่ควรจะสมัครเรียนสาขาที่แตกต่างจาก ปริญญาตรี มากเกินไป

– ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเท่านั้น หากต้องการบริการด้านอื่นนอกเหนือจากที่สถาบันได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม