Dual Study Master (เรียนระบบ Dual Master ที่เยอรมันพร้อมทำงานกับบริษัทเยอรมัน)

รายละเอียดโครงการ พร้อมค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

– ค่าสมัครและดำเนินการด้านเอกสาร
– คอร์สภาษาเยอรมันตัวต่อตัว A1-C1

  • Level A1: 40 ชั่วโมง
  • Level A2: 80 ชั่วโมง
  • Level B1: 120 ชั่วโมง
  • Level B2: 160 ชั่วโมง
  • Level C1: 160 ชั่วโมง

– ค่าสอบภาษาเยอรมัน Level ละ 1 ครั้ง ( 3 Level = 3 ครั้ง )

– ติดต่อบริษัทในประเทศเยอรมนี เพื่อให้นักเรียนทำการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ในระบบ Dual Study

– ดำเนินการจัดเอกสารเพื่อขอวีซ่า (ไม่รวมค่าวีซ่า)

– ดำเนินการจัดหาประกันนักศึกษา (ไม่รวมค่าประกัน)

– ดำเนินการจัดหาตัวเครื่องบิน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

– ดำเนินการด้านเอกสารให้นักเรียนขึ้นทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัย ในระบบ Dual Study ไม่รวมค่าเรียนกับบทางมหาวิทยาลัยในระบบ Dual Study

ราคา (บาท)

749,000
หมายเหตุสำคัญ

– ผู้สมัครโครงการนี้ไม่ควรจะสมัครเรียนสาขาที่แตกต่างจาก ปริญญาตรี มากเกินไป

– ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเท่านั้น หากต้องการบริการด้านอื่นนอกเหนือจากที่สถาบันได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม